Příměstský tábor

„PRVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA ZÁMKU“

Příměstský tábor na zámku Červený Hrádek proběhne 3. – 7. 8. 2020. Program tábora bude maximálně využívat prostředí zámku, parku a okolí, mimo to budou navštíveny městské sklepy a věž. V historickém duchu se ponesou všechny činnosti, které budou doplňovány činností kreativní. Chybět nebudou dobrodružné hry či stará řemesla. Děti budou mít zajištěny stravu a pitný režim po celý den (2 x svačina a teplý oběd). Program připravují profesionální pedagožky s dlouhou praxí v oblasti volnočasových aktivit.

Přihlášky ke stažení: Závazná-přihláška-na-příměstský-tábor

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Věk dítěte: 7 – 14 let

Termín: 03.08– 07.08.2020 (minimální počet pro uskutečnění tábora je 15 dětí)

Cena:  2.500,- Kč

Termín podání přihlášek:

Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte prosím v termínu nejpozději do 15.07.2020 následovně:

a)      Elektornicky (scan dokumentu) na adresu fazekasova@zamek-jirkov.cz (originál poté odevzdáte první den nástupu)

b)     V listinné podobě kdykoliv na recepci zámek Červený Hrádek

c)      Poštou na adresu: KVIZ Jirkov, p.o. Denisa Fazekašová, Červený Hrádek 1, 431 11 Jirkov

Cena zahrnuje:

Celodenní stravu (svačinu, oběd, svačinu) a pitný režim, výlety, vstupné, materiál na tvoření a odměny.

Způsob úhrady:

a) Převodem – preferovaný způsob úhrady

Číslo účtu: 35-6569450257/0100    VS: datum narození dítěte (ve tvaru DDMMRRRR)     POZN.: PMT zámek

b) Hotově/kartou na recepci zámku

Záloha – 1.500,- Kč do 10 dnů od potvrzení o přijetí přihlášky

Doplatek – 1.000,- Kč do 31.07.2020

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE STANOVENÉ PROVOZOVATELEM

 1. Děti budou převzaty odpovědnou osobou denně vždy v době 7:30 – 8:00 na recepci zámku Červený Hrádek (dále jen zámek). Vyzvedávání dětí je možné v době 16:00 – 16:30 tamtéž, není-li uvedeno jinak.

Dítě bude předáno zákonnému zástupci nebo osobě uvedené na seznamu osob oprávněných k převzetí dítěte.

 1. Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku (mobilní telefony, cennosti), který není nezbytný pro pobyt dítěte. Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a dle nastalé situace tyto věci od dítěte převzít, uschovat v trezoru a předat téhož dne osobě, která bude přebírat dítě.
 2. Provozovatel zakazuje do areálu zámku vnášet jakoukoliv pyrotechniku a předměty a zařízení, které by mohly způsobit újmu na zdraví či životě osob, zvířat anebo způsobit jakoukoliv škodu majetku zámku či jiných osob. Dále zakazuje vnášení, přechovávání, či užívání návykových, psychotropních a omamných látek.
 3. V případě zjištění porušení jakékoliv z výše uvedených podmínek může být dítě z tábora vyloučeno bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky.
 4. Dítě je řádně přihlášeno až okamžikem zaplacení celé ceny.
 5. Storno poplatky:
 6. a) Pokud se jedná o oprávněné dodatečné zrušení tábora nebo účasti již přihlášeného dítěte ze strany provozovatele, má ten, kdo dítě přihlásil, právo na vrácení již zaplacené částky.
 7. b) Pokud se jedná o dodatečné zrušení účasti přihlášeného dítěte ze strany osoby, která jej přihlásila, nebo osoby, které zákon toto právo přisuzuje, může být provozovatelem požadován storno poplatek 500,00 Kč. Nezaplacení doplatku ve stanovené lhůtě se považuje za zrušení účasti dítěte z důvodů na straně přihlašovatele dítěte. Pokud se zejména z iniciativy zástupců přihlašovaného dítěte podaří nahradit uvolněné místo jiným dítětem, po řádném zaplacení ceny za jiné dítě bude původně zaplacená cena vrácena v plné výši.
 8. c) Pokud se jedná o ukončení účasti přihlášeného dítěte z důvodu nedodržení podmínek účasti, z vážných kázeňských důvodů nebo zjištění nemoci, kterou dítě trpělo nejméně v den zahájení táboru, přičemž tato skutečnost byla provozovateli tábora zatajena, nebo její případné diagnóze nebyla věnována dostatečná péče anebo bylo vydáno nepravdivé čestné prohlášení, nemá zákonný zástupce dítěte žádné právo na vrácení jakékoliv částky. Nevrácení zaplacené ceny není náhradou škody.
 9. d) V případě doložení absence dítěte z důvodu úrazu nebo onemocnění řádnou dokumentací (lékařské potvrzení) před zahájením tábora, bude navrácena částka v plné výši. Pokud se jedná o ukončení pobytu přihlášeného dítěte z důvodu onemocnění či úrazu během pobytu, má osoba přihlašující dítě právo na vrácení adekvátní částky. Vrací se jen za každý celý den.
 10. e) Pokud se jedná o ukončení pobytu dítěte v průběhu tábora ze strany jeho přihlašovatele z osobních či jiných důvodů, zaplacená cena se nevrací ani částečně.
 11. Níže podepsaní zákonní zástupci výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se jejich nezletilé dítě zúčastňovalo pohybových her v prostorách zámku a okolí (zejména park, obora, město Jirkov, aj.) a všech ostatních činností souvisejících s programem a provozem příměstského tábora. Případná omezení pohybu, stravy aj. jsou jimi uvedeny v přihlášce.
 12. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete poskytovateli služby svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány. Na základně tohoto souhlasu se dítě bude moci zúčastnit takto pořádaného příměstského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro organizaci – provozovatele tábora nezbytné a v případě nutnosti je mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), jimž je provozovatel povinen tyto poskytnout. Uvedené osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění příměstského tábora, za účelem poskytnutí relevantních služeb. Díky tomuto souhlasu vám budou zaslány relevantní informace, týkající se tohoto tábora, jakož i jiných obdobných aktivit. Údaje smí být využity k vypracování statistik.
 13. Zákonný zástupce bere na vědomí, že na jeho žádost budou osobní údaje shromážděné dle bodu předchozího z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasí s použitím fotografií a videí z příměstského tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit zámku. Zmocňuje tímto provozovatele tábora – Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p. o. ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.
 14. Zákonný zástupce jako přihlašovatel dítěte výslovně potvrzuje svým podpisem, že byl seznámen se všemi podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Co s sebou:

Na tábor vybavte děti vhodným sportovním oblečením, obuví a náhradním oblečením. Vhodnou obuv a oblečení dle počasí (drahé značkové oblečení nechte raději doma, aby nedošlo k jeho poškození), batůžek, pití (láhev). Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození.