Ochrana oznamovatelů

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937

ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

zavádí KVIZ Jirkov, p.o.

s účinností od 01. 08. 2023 vnitřní oznamovací systém.

 

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

 

KVIZ Jirkov, p.o. s účinností od 01. 08. 2023 určil osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, tzv. Příslušnou osobu.

 

Příslušná osoba:                   Ing. Lucie Duchková

Adresa:                                 KVIZ Jirkov, p.o., Červený Hrádek 1, 431 11 Jirkov

Telefon:                                734 490 709

E-mailová adresa:                oznameni.kviz@seznam.cz

 

 

Oznamovatel:

 

a) má znaky jakéhokoliv trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS)

Způsob podání oznámení:

KVIZ Jirkov, p.o. umožňuje oznamovateli podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně, ústně a na jeho žádost i osobně.

a. Oznámení podané písemně – Oznamovatel může učinit písemné oznámení:

b. Oznámení podané ústně – Oznamovatel učiní oznámení telefonicky formou telefonátu na kontaktní telefonní číslo Příslušné osoby.

c. Oznámení podané osobně – Oznamovatel učiní oznámení ústně

 

Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, Příslušná osoba je povinna pořídit zvukovou nahrávku nebo písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního podání lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. V případě nedání souhlasu se sepíše o podaném oznámení pouze písemný záznam.

 

Podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému (EOS)

 

V souladu se směrnicí EU mohou oznamovatelé podat oznámení i prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, a to písemně nebo ústně.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

 

Poučení oznamovatele:

Při přijetí oznámení poučí příslušná osoba oznamovatele o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v oznámení a dalším postupu řešení oznámení.

 

Informace o přijetí oznámení, lhůta pro posouzení oznámení:

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření oznámení a o plánovaných či přijatých opatření do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.

 

Ochrana oznamovatele:

V rámci ochrany oznamovatele je zachovávána důvěrnost totožnosti i informací uvedených v oznámení.

Oznamovatel má nárok na ochranu, tohoto práva se nelze vzdát ani je nelze omezit žádnou dohodou či podmínkami pracovního poměru či obdobného pracovního vztahu.

Oznamovatel nesmí být vystaven v návaznosti na učiněné oznámení a v souvislosti s výkonem pracovní činnosti jakýmkoli odvetným opatřením.

Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu KVIZ Jirkov, p.o. vůči oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé oznámení.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení).

 

Vědomě nepravdivé oznámení:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje oznamovatele nejsou zpracovávány a nelze o nich poskytovat žádné informace.

 

 

 

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 01. 08. 2023

Celá verze dokumentu ke stažení: Ochrana oznamovatelů.pdfPříloha – Formulář pro podání oznámení – KVIZ Jirkov, p.o.docx